[Tkabber-dev] r849 - in trunk/tkabber-plugins: . tkabber-khim/khim tkabber-khim/msgs whiteboard/msgs

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Fri Dec 29 15:11:08 MSK 2006


Author: sergei
Date: 2006-12-29 15:11:04 +0300 (Fri, 29 Dec 2006)
New Revision: 849

Added:
  trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/khim/pl.msg
  trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/khim/uk.msg
  trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/msgs/pl.msg
Modified:
  trunk/tkabber-plugins/ChangeLog
  trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg
Log:
	* tkabber-khim/khim/pl.msg, tkabber-khim/msgs/pl.msg: Added
	 Polish translation (thanks to Irek Chmielowiec).

	* whiteboard/msgs/pl.msg: Updated (thanks to Irek Chmielowiec).

	* tkabber-khim/khim/uk.msg: Added Ukrainian translation (thanks
	 to Artem Bondarenko).


Modified: trunk/tkabber-plugins/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/ChangeLog	2006-12-29 12:03:05 UTC (rev 848)
+++ trunk/tkabber-plugins/ChangeLog	2006-12-29 12:11:04 UTC (rev 849)
@@ -1,3 +1,13 @@
+2006-12-29 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
+
+	* tkabber-khim/khim/pl.msg, tkabber-khim/msgs/pl.msg: Added
+	 Polish translation (thanks to Irek Chmielowiec).
+
+	* whiteboard/msgs/pl.msg: Updated (thanks to Irek Chmielowiec).
+
+	* tkabber-khim/khim/uk.msg: Added Ukrainian translation (thanks
+	 to Artem Bondarenko).
+
 2006-12-28 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
 	* whiteboard/whiteboard.tcl: Added whiteboard saving option.

Added: trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/khim/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/khim/pl.msg	            (rev 0)
+++ trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/khim/pl.msg	2006-12-29 12:11:04 UTC (rev 849)
@@ -0,0 +1,112 @@
+# pl.msg --
+#
+#	Polish-language messages for KHIM
+# Contributed by Irek Chmielowiec <irek.ch (at) gmail.com>
+# Copyright (c) 2005 by Kevin B. Kenny. All rights reserved.
+#
+# Refer to the file "license.terms" for the terms and conditions of
+# use and redistribution of this file, and a DISCLAIMER OF ALL WARRANTEES.
+#
+#----------------------------------------------------------------------
+
+namespace eval ::khim {
+
+  # If you edit HELPTEXT or {SELECT COMPOSE KEY}, also edit the corresponding
+  # messages in ROOT.msg
+
+  ::msgcat::mcset pl HELPTEXT {
+
+	Kevin's Hacky Input Method (KHIM)
+
+	KHIM pozwala na wprowadzanie znaków narodowych i symboli z
+	klawiatury która tego nie obsługuje. Działa niezależnie od
+	metody wprowadzania znaków jaką może oferować system operacyjny;
+	jest przewidziany do sytuacji kiedy nie ma się kontroli nad
+	odwzorowaniem klawiszy a istnieje potrzeba wprowadzania tekstu w
+	różnych językach.
+
+	Aby móc używać KHIM, uruchom okno Ustawień KHIM (sposób jego
+	uruchomienia zależy od używanej aplikacji) i włącz KHIM
+	zaznaczajac opcję "Włącz KHIM". Należy także wybrać klawisz
+	który jest rzadko używany i przypisać mu funkcję klawisza
+	"sterującego" naciskając przycisk "Klawisz sterujący:",
+	a następnie naciskając klawisz któremu chcemy tę funkcję
+	przypisać. Mówiąc ogólnie, nie powienien to być klawisz
+	ustawiony jako sterujący dla używanego układu klawiatury (np.
+	Alt); klawisz ten będzie działał niezależnie od metody
+	wprowadzania znaków oferowanej przez lokalny system operacyjny.
+
+	Kiedy KHIM jest już uruchomiony, można wprowadzać znaki narodowe
+	i symbole w każdym elemencie interfejsu użytkownika, który
+	został ustawiony do korzystania z KHIM, naciskając klawisz
+	sterujący razem z sekwecją dwóch znaków. Lista wyboru w
+	ustawieniach KHIM pokazuje dostępne kombinacje. Dodatkowo, po
+	dwukrotnym naciśnięciu klawisza sterującego pojawi się okno
+	pozwalające na bezpośrednie wstawienie wybranego znaku z tablicy
+	symboli Unicode. W oknie tablicy można nawigować pomiędzy
+	znakami używając klawiszy kursorów lub za pomocą myszy a wybór
+	znaku następuje przez dwukrotne klinięcie, naciśnięcie spacji
+	lub naciśnięcie klawisza Enter (Return).
+
+	Aby zdefiniować nową sekwencję do użycia z klawiszem sterującym
+	należy uruchomić ustawienia KHIM, wprowadzić dwa znaki w polu 
+	"Sekwencja znaków" i znak jaki chcemy uzysakć w polu "Wynik"
+	oraz nacisnąć przycisk "Zmień". (Można także skopiować i
+	wkleić znak z innej aplikacji lub użyć przycisku "Tablica
+	Unicode..." (także przez dwukrotne naciśnięcie klawisza
+	sterującego) do wyboru znaku z tablicy wszystkich dostępnych
+	kodów Unicode.) Aby usunąć sekwecję znaków, należy wybrać ją z
+	listy i nacisnąć "Usuń".
+
+  }
+
+  ::msgcat::mcset pl {SELECT COMPOSE KEY} [string map [list \n\t \n] {
+	Proszę nacisnąć klawisz 
+	który ma być używany 
+	jako sterujący.
+  }]
+
+  ::msgcat::mcset pl {Apply} {Zatwierdź}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Cancel} {Anuluj}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Change} {Zmień}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Character} {Wynik}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Compose Key} {Klawisz sterujący}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Compose key:} {Klawisz sterujący:}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Composed sequence must be two characters long} \
+	{Sekwecja znaków musi być dwuelementowa}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Delete} {Usuń}
+
+  ::msgcat::mcset pl {KHIM Help} {Pomoc KHIM}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Help...} {Pomoc...}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Input key sequence} {Sekwencja znaków}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Insert Character} {Wstaw znak}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Invalid sequence} {Nieprawidłowa sekwencja}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Key sequences} {Sekwencje znaków}
+
+  ::msgcat::mcset pl {KHIM Controls} {Ustawienia KHIM}
+
+  ::msgcat::mcset pl {OK} {OK}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Select code page:} {Wybierz kodowanie:}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Unicode...} {Tablica Unicode...}
+
+  ::msgcat::mcset pl {Use KHIM} {Włącz KHIM}
+
+}
+
+# Local Variables:
+# mode: tcl
+# End:


Property changes on: trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/khim/pl.msg
___________________________________________________________________
Name: svn:keywords
  + Author Date Id Revision
Name: svn:eol-style
  + native

Added: trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/khim/uk.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/khim/uk.msg	            (rev 0)
+++ trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/khim/uk.msg	2006-12-29 12:11:04 UTC (rev 849)
@@ -0,0 +1,117 @@
+# uk.msg --
+#
+#	Ukrainian-language messages for KHIM
+#
+# Contributed by Fixer jabber:<uzver at jabber.kiev.ua>, email:<artem_brz at mail.ru>.
+#
+# Copyright (c) 2005 by Kevin B. Kenny. All rights reserved.
+#
+#----------------------------------------------------------------------
+
+namespace eval ::khim {
+
+  # If you edit HELPTEXT or {SELECT COMPOSE KEY}, also edit the corresponding
+  # messages in ROOT.msg
+
+  ::msgcat::mcset uk HELPTEXT {
+
+	Kevin's Hacky Input Method (KHIM) --
+	Нетривіальний Метод Кевіна для Введення Символів
+
+	KHIM дає можливість вводити символи національних алфавітів
+	з клавіатури, яка не дозволяє цього робити. Він працює
+	незалежно від інших способів вводу, котрі підтримує ОС;
+	його завдання -- дати змогу здійснювати введення таких символів,
+	котрі неможливо ввести з теперішніми налаштуваннями ОС даного
+	компьютера, а поміняти їх немає ні можливості, ні бажання.
+
+	Для того, щоб користуватися KHIM, треба відкрити діалог
+	"Налаштування KHIM" (як це зробити, залежить від програми,
+	яка використовує KHIM) і дозволити роботу KHIM, увімкнувши перемикач
+	"Використовувати KHIM". Також Вам необхідно обрати рідко
+	використовувану клавішу на Вашій клавіатурі і призначити її
+	"клавішою композиції". Для цього потрібно натиснути кнопку, підписану як
+	"Клавіша композиції:", у діалозі налаштувань KHIM, а потім натиснути
+	обрану клавішу на клавіатурі. Майте на увазі, що якшо на Вашій
+	клавіатурі є клавіша, що зветься "Compose", то її не треба
+	обирати в якості клавіши композиції для KHIM -- хай вона
+	продовжує викликати той метод вводу,
+	котрий призначений їй операційною системою.
+
+	Після того як KHIM активувався, Ви можете вставляти символи
+	національних алфавітів в будь-яке поле для вводу, налаштоване на
+	використання KHIM, таким чином: натиснути і відпустити клавішу
+	композиції, а потім ввести два символи -- "вхідну послідовність".
+	У діалозі налаштувань KHIM є вікно з переліком доступних
+	послідовностей. Крім того, подвійне натискання клавіші
+	композиції викликає вікно діалогу, що дозволяє обрати довільний
+	символ Unicode. Вибір потрібного символу в цьому діалозі
+	здійснюється мишою чи клавішами управління курсором,
+	а вставляння обраного симолу -- подвійним клацанням лівої кнопки
+	миші на ньому, або натисканням клавіши Пробіл чи Ввід.
+
+	Щоб створити нову вхідну послідовність для використання
+	сумісно з клавішою композиції відкрийте діалог налаштувань KHIM,
+	введіть два символи в поле "Вхідна послідовність" і
+	відповідний їй символ у полі "Символ", а потім натисніть
+	клавішу "Змінити". (Ви можете копіювати і вставляти цільовий
+	символ з іншої програми. Також можна скористатися
+	вбудованим у KHIM діалогом вибору символів Unicode, натиснувши
+	кнопку "Unicode...", або подвійно клацнувши клавішу композиції.)
+	Для видалення вхідної послідовності оберіть її у переліку
+	і натисніть "Видалити."
+
+  }
+
+  ::msgcat::mcset uk {SELECT COMPOSE KEY} [string map [list \n\t \n] {
+	Натисніть клавішу,
+	котру ви бажаєте
+	використовувати в якості
+	"Клавіші композиції"
+  }]
+
+  ::msgcat::mcset uk {Apply} {Прийняти}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Cancel} {Відмінити}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Change} {Змінити}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Character} {Символ}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Compose Key} {Клавіша композиції}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Compose key:} {Клавіша композиції:}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Composed sequence must be two characters long} \
+	{Вхідна послідовність повинна складатися з двох символів}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Delete} {Видалити}
+
+  ::msgcat::mcset uk {KHIM Help} {Допомога по KHIM}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Help...} {Допомога...}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Input key sequence} {Вхідна послідовність}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Insert Character} {Оберіть символ}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Invalid sequence} {Неправильна комбінація}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Key sequences} {Комбінації клавіш}
+
+  ::msgcat::mcset uk {KHIM Controls} {Налаштування KHIM}
+
+  ::msgcat::mcset uk {OK} {OK}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Select code page:} {Оберіть кодову сторінку:}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Unicode...} {Unicode...}
+
+  ::msgcat::mcset uk {Use KHIM} {Використовувати KHIM}
+
+}
+
+# vim:ft=tcl:ts=8:sw=4:sts=4:noet
+# Local Variables:
+# mode: tcl
+# End:


Property changes on: trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/khim/uk.msg
___________________________________________________________________
Name: svn:keywords
  + Author Date Id Revision
Name: svn:eol-style
  + native

Added: trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/msgs/pl.msg	            (rev 0)
+++ trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/msgs/pl.msg	2006-12-29 12:11:04 UTC (rev 849)
@@ -0,0 +1,7 @@
+# Polish messages file for khim plugin
+# Author: Irek Chmielowiec
+# Contact: xmpp:irek at chrome.pl :: mailto:irek.ch at gmail.com
+# Please notify me of errors or incoherencies
+
+::msgcat::mcset pl "KHIM options" "Ustawienia wtyczki KHIM"
+::msgcat::mcset pl "Wystąpił problem podczas ładowania wtyczki KHIM. Funkcje dostępne przez wtyczkę będą wyłączone. Sprawdź instrukcje w pliku INSTALL w katalogu wtyczki."


Property changes on: trunk/tkabber-plugins/tkabber-khim/msgs/pl.msg
___________________________________________________________________
Name: svn:keywords
  + Author Date Id Revision
Name: svn:eol-style
  + native

Modified: trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg	2006-12-29 12:03:05 UTC (rev 848)
+++ trunk/tkabber-plugins/whiteboard/msgs/pl.msg	2006-12-29 12:11:04 UTC (rev 849)
@@ -5,8 +5,8 @@
 
 ::msgcat::mcset pl "Whiteboard" "Tablica rysunkowa"
 ::msgcat::mcset pl "%s whiteboard" "Tablica: %s"
-::msgcat::mcset pl "PolyLine" "Wielokąt"
-::msgcat::mcset pl "FreeHand" "Odręcznie"
+::msgcat::mcset pl "PolyLine" "Linia prosta"
+::msgcat::mcset pl "FreeHand" "Linia odręczna"
 ::msgcat::mcset pl "Move" "Przesuń"
 ::msgcat::mcset pl "Text" "Tekst"
 ::msgcat::mcset pl "Text color" "Kolor tekstu"
@@ -17,3 +17,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Clear" "Wyczyść"
 ::msgcat::mcset pl "OK" "OK"
 ::msgcat::mcset pl "Remove" "Usuń"
+::msgcat::mcset pl "Circle" "Okrąg"
+::msgcat::mcset pl "Fill" "Wypełnienie"
+::msgcat::mcset pl "Fill color" "Kolor wypełnienia"
+::msgcat::mcset pl "Polygon" "Wielokąt"More information about the Tkabber-dev mailing list