[Tkabber-dev] r794 - in trunk/tkabber: . msgs plugins/general plugins/iq plugins/richtext plugins/roster

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Sun Nov 19 18:18:30 MSK 2006


Author: sergei
Date: 2006-11-19 18:18:25 +0300 (Sun, 19 Nov 2006)
New Revision: 794

Modified:
  trunk/tkabber/ChangeLog
  trunk/tkabber/custom.tcl
  trunk/tkabber/gpgme.tcl
  trunk/tkabber/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber/plugins/general/rawxml.tcl
  trunk/tkabber/plugins/iq/version.tcl
  trunk/tkabber/plugins/richtext/emoticons.tcl
  trunk/tkabber/plugins/roster/conferences.tcl
Log:
	* plugins/roster/conferences.tcl: Made conference group
	 name translateable (thanks to Irek Chmielowiec).

	* custom.tcl, plugins/general/rawxml.tcl: Removed menu
	 tearoffs (thanks to Irek Chmielowiec).

	* plugins/richtext/emoticons.tcl: Removed txtlabels variable
	 and made taking label names (ballon tips) from txtdefaults
	 (thanks to Irek Chmielowiec).

	* gpgme.tcl: Added option to suppress warnings on signature
	 verification failures (thanks to Antoni Grzymala).

	* plugins/iq/version.tcl: Use lsb_release to guess Linux
	 distribution (this allows to distinguish Ubuntu from
	 Debian, for example). (Thanks to Konstantin Khomoutov.)


Modified: trunk/tkabber/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber/ChangeLog	2006-11-15 20:33:05 UTC (rev 793)
+++ trunk/tkabber/ChangeLog	2006-11-19 15:18:25 UTC (rev 794)
@@ -1,3 +1,22 @@
+2006-11-19 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
+
+	* plugins/roster/conferences.tcl: Made conference group
+	 name translateable (thanks to Irek Chmielowiec).
+
+	* custom.tcl, plugins/general/rawxml.tcl: Removed menu
+	 tearoffs (thanks to Irek Chmielowiec).
+
+	* plugins/richtext/emoticons.tcl: Removed txtlabels variable
+	 and made taking label names (ballon tips) from txtdefaults
+	 (thanks to Irek Chmielowiec).
+
+	* gpgme.tcl: Added option to suppress warnings on signature
+	 verification failures (thanks to Antoni Grzymala).
+
+	* plugins/iq/version.tcl: Use lsb_release to guess Linux
+	 distribution (this allows to distinguish Ubuntu from
+	 Debian, for example). (Thanks to Konstantin Khomoutov.)
+
 2006-11-15 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
 	* userinfo.tcl: Bugfix. Add script to <Destroy> event, not

Modified: trunk/tkabber/custom.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/custom.tcl	2006-11-15 20:33:05 UTC (rev 793)
+++ trunk/tkabber/custom.tcl	2006-11-19 15:18:25 UTC (rev 794)
@@ -613,7 +613,7 @@
 	destroy $m
   }
 
-  menu $m
+  menu $m -tearoff 0
   $m add command -label [::msgcat::mc "Set for current session only"] \
 	-command [list [namespace current]::set_for_current_sess $varname]
   $m add command -label [::msgcat::mc "Set for current and future sessions"] \

Modified: trunk/tkabber/gpgme.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/gpgme.tcl	2006-11-15 20:33:05 UTC (rev 793)
+++ trunk/tkabber/gpgme.tcl	2006-11-19 15:18:25 UTC (rev 794)
@@ -96,6 +96,10 @@
   custom::defvar options(key) "" \
 	[::msgcat::mc "Use specified key ID for signing and decrypting messages."] \
 	-group GPGME -type string
+
+  custom::defvar options(display_sig_warnings) 1 \
+	[::msgcat::mc "Display warning dialogs when signature verification fails."] \
+	-group GPGME -type boolean
 }
 
 
@@ -379,6 +383,7 @@
   variable s2e
   variable warnings
   variable gpg_error_id
+  variable options
 
   once_only $connid
 
@@ -438,7 +443,7 @@
     }
     set params(reason) $result
 
-    if {![info exists warnings(verify,$from)]} {
+    if {![info exists warnings(verify,$from)] && $options(display_sig_warnings)} {
       set warnings(verify,$from) 1
       incr gpg_error_id
       after idle [list NonmodalMessageDlg .verify_error$gpg_error_id -aspect 50000 -icon error \

Modified: trunk/tkabber/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2006-11-15 20:33:05 UTC (rev 793)
+++ trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2006-11-19 15:18:25 UTC (rev 794)
@@ -611,7 +611,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Revoke Admin Privileges" "Odbierz prawa administratora"
 ::msgcat::mcset pl "Grant Owner Privileges" "Przyznaj prawa właściciela"
 ::msgcat::mcset pl "Revoke Owner Privileges" "Odbierz prawa właściciela"
-::msgcat::mcset pl "MUC" "MUC"
+::msgcat::mcset pl "MUC" "Polecenia MUC"
 ::msgcat::mcset pl "Configure" "Konfiguracja pokoju"
 ::msgcat::mcset pl "Edit moderator list" "Lista moderatorów"
 ::msgcat::mcset pl "Edit ban list" "Lista bez prawa wstępu"
@@ -659,7 +659,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Room %s is successfully created" "Pokój %s został pomyślnie utworzony"
 ::msgcat::mcset pl "Configure room" "Konfiguracja pokoju"
 ::msgcat::mcset pl "Accept default config" "Akceptuj domyślną konfigurację"
-::msgcat::mcset pl "Configure form: %s" "Konfiguruj z: %s"
+::msgcat::mcset pl "Configure form: %s" "Próba konfiguracji od: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Sending configure form" "Wysyłanie formularza konfiguracji"
 ::msgcat::mcset pl "\nReason: %s" "\nPrzyczyna: %s"
 ::msgcat::mcset pl "\nAlternative venue: %s" "\nAlternatywne miejsce: %s"
@@ -1075,10 +1075,14 @@
 ::msgcat::mcset pl "\nRoom is empty at %s" "\nPokój jest pusty o godz. %s"
 ::msgcat::mcset pl "Periodically browse roster conferences" "Okresowo przeglądaj konferencje z listy kontaktów"
 
-# plugins/general/conferences.tcl
+# plugins/roster/conferences.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Add Conference to Roster" "Dodaj konferencję do listy kontaktów"
 ::msgcat::mcset pl "Conference:" "Konferencja:"
 ::msgcat::mcset pl "Roster group:" "Grupa na liście:"
+::msgcat::mcset pl "Storing conferences failed: %s" "Zapisanie konferencji nie powiodło się: %s"
+::msgcat::mcset pl "Add conference" "Dodaj konferencję"
+::msgcat::mcset pl "Automatically join conference upon connect" "Automatycznie dołącz do konferencji po połączeniu"
+::msgcat::mcset pl "Conferences" "Konferencje"
 
 # plugins/general/presenceinfo.tcl
 ::msgcat::mcset pl "\n\tPresence is signed:" "\n\tStatus podpisano:"
@@ -1496,11 +1500,6 @@
 ::msgcat::mcset pl "Fetch message" "Pobierz wiadomość"
 ::msgcat::mcset pl "Purge message" "Usuń wiadomość"
 
-# plugins/general/conferences.tcl
-::msgcat::mcset pl "Storing conferences failed: %s" "Zapisanie konferencji nie powiodło się: %s"
-::msgcat::mcset pl "Add conference" "Dodaj konferencję"
-::msgcat::mcset pl "Automatically join conference upon connect" "Automatycznie dołącz do konferencji po połączeniu"
-
 # plugins/general/annotations.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Storing roster notes failed: %s" "Zapis notatki dla pozycji listy kontaktów nie powiódł się: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Edit roster notes for %s" "Edycja notatki dla %s"
@@ -1515,6 +1514,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "See more..." "Zobacz więcej..."
 ::msgcat::mcset pl "Sort by date" "Sortuj wg daty"
 ::msgcat::mcset pl "Show balloons with headline messages over tree nodes." "Pokazuj dymki podpowiedzi z treścią nagłówka nad elemetami drzewka nagłówków."
+::msgcat::mcset pl "Read on..." "Czytaj dalej..."
 
 # plugins/search/search.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Search in Tkabber windows options." "Ustawienia wyszukiwania w oknach Tkabbera."
@@ -1565,17 +1565,17 @@
 ::msgcat::mcset pl "Maximum interval length in hours for which log messages should be shown in newly opened chat window (if set to negative then the interval is unlimited)." "Maksymalny odstęp czasu od ostatniej rozmowy (w godzinach), dla którego wiadomości historii pokazywane będą w nowo otwartych oknach (liczba ujemna oznacza brak limitu)"
 
 # plugins/richtext/stylecodes.tcl
-::msgcat::mcset pl "Handling of \"stylecodes\". Stylecodes are (groups of) special formatting symbols used to emphasize parts of the text by setting them with boldface, italics or underlined styles, or as combinations of these." "Obsługa znaków formatujących. Znaki formatujące są (grupującymi tekst) znakami specjalnymi, które używane są do wyróżnienia części tekstu przez (*), kursywę (\) lub podkreślenie (_), oraz kombinacje tych trzech."
-::msgcat::mcset pl "Emphasize stylecoded messages using different fonts." "Formatuj wyróżnione części tekstu używając innych czcionek."
+::msgcat::mcset pl "Handling of \"stylecodes\". Stylecodes are (groups of) special formatting symbols used to emphasize parts of the text by setting them with boldface, italics or underlined styles, or as combinations of these." "Obsługa znaków formatujących. Znaki formatujące są (grupującymi tekst) znakami specjalnymi, używanymi do wyróżnienia części tekstu przez \*wytłuszczenie\*, \\kursywę\\, \_podkreślenie\_ lub kombinację tych trzech opcji."
+::msgcat::mcset pl "Emphasize stylecoded messages using different fonts." "Formatuj wyróżnione części tekstu używając różnych czcionek."
 
 # richtext.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Settings of rich text facility which is used to render chat messages and logs." "Ustawienia mechanizmu formatowania tekstu, który jest używany do wyświetlania wiadomości w rozmowach i historii."
 
 # plugins/richtext/emoticons.tcl
-::msgcat::mcset pl "Handling of \"emoticons\". Emoticons (also known as \"smileys\") are small pictures resembling a human face used to represent user's emotion. They are typed in as special mnemonics like :) or can be inserted using menu." "Obsługa \"emotikon\". Emotikony (nazywane także \"smileys\") to małe obrazki przypominające ludzką twarz, używane do wyrażania uczuć osoby piszącej. Wstawiane są poprzez wpisanie specjalnych skrótów np.: :) lub przez wybranie z menu."
+::msgcat::mcset pl "Handling of \"emoticons\". Emoticons (also known as \"smileys\") are small pictures resembling a human face used to represent user's emotion. They are typed in as special mnemonics like :) or can be inserted using menu." "Obsługa \"emotikon\". Emotikony (nazywane także \"buźkami\") to małe obrazki przypominające ludzką twarz, używane do wyrażania uczuć osoby piszącej. Wstawiane są poprzez wpisanie specjalnych skrótów np. :) lub przez wybranie z menu."
 ::msgcat::mcset pl "Tkabber emoticons theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/emoticons" "Motyw emotikon Tkabbera. Aby nowy motyw był widoczny w Tkabberze, należy umieścić go jako podkatalog katalogu ~/.tkabber/emoticons"
 ::msgcat::mcset pl "Use only whole words for emoticons." "Zamieniaj tylko całe wyrazy na emotikony."
-::msgcat::mcset pl "Handle ROTFL/LOL smileys -- those like :))) -- by \"consuming\" all that parens and rendering the whole word with appropriate icon." "Obsługa emotikonek ROTFL/LOL -- typu :))) -- przez obcięcie zbędnych znaków i wyświetlenie całego wyrazu za pomocą odpowiedniej ikony."
+::msgcat::mcset pl "Handle ROTFL/LOL smileys -- those like :))) -- by \"consuming\" all that parens and rendering the whole word with appropriate icon." "Obsługa emotikonek ROTFL/LOL -- typu :))) -- przez obcięcie nadmiarowych znaków i wyświetlenie całego wyrazu za pomocą odpowiedniej ikony."
 
 # utils.tcl
 ::msgcat::mcset pl "second" "sekunda"
@@ -1657,7 +1657,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Draw (You accepted)" "Remis (Za moją zgodą)"
 ::msgcat::mcset pl "Opponent wins (You resigned)" "Wygrał przeciwnik (Zrezygnowałeś z gry)"
 ::msgcat::mcset pl "Chess..." "Szachy..."
-::msgcat::mcset pl "Games" "Gry"
+::msgcat::mcset pl "Games" "Gry planszowe"
 ::msgcat::mcset pl "Sound to play after opponent's turn" "Odtwórz dźwięk po ruchu przeciwnika"
 
 # plugins/ejabberd/ejabberd.tcl
@@ -1821,3 +1821,4 @@
 ::msgcat::mcset pl "Open in Disco browser" "Otwórz w przeglądarce usług"
 ::msgcat::mcset pl "Copy to clipboard" "Kopiuj do schowka"
 ::msgcat::mcset pl "Status description" "Opis statusu"
+::msgcat::mcset pl "Status description font." "Czcionka opisów statusów."

Modified: trunk/tkabber/plugins/general/rawxml.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/plugins/general/rawxml.tcl	2006-11-15 20:33:05 UTC (rev 793)
+++ trunk/tkabber/plugins/general/rawxml.tcl	2006-11-19 15:18:25 UTC (rev 794)
@@ -312,7 +312,7 @@
   set mparent .rawxml.tools.templates.$parent
 
   if {![winfo exists $m]} {
-	menu $m
+	menu $m -tearoff 0
   }
 
   $mparent add cascade -label $name -menu $m
@@ -332,7 +332,7 @@
   if {[winfo exists .rawxml.tools.templates.root]} {
 	destroy .rawxml.tools.templates.root
   } else {
-	menu .rawxml.tools.templates.root
+	menu .rawxml.tools.templates.root -tearoff 0
   }
 
   add_template_group root message [::msgcat::mc "Message"]

Modified: trunk/tkabber/plugins/iq/version.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/plugins/iq/version.tcl	2006-11-15 20:33:05 UTC (rev 793)
+++ trunk/tkabber/plugins/iq/version.tcl	2006-11-19 15:18:25 UTC (rev 794)
@@ -31,6 +31,29 @@
   }
 }
 
+# NOTE: lsb_release on Debian Etch is known to dump some complaints to
+# stderr is some LSB modules are not available, so we rely only on the
+# existence of lsb_release and its the return code.
+proc get_lsb_info {} {
+  if {[catch {exec lsb_release -a 2>/dev/null} info]} {
+    return {}
+  }
+
+  foreach line [split $info \n] {
+	foreach {key val} [split $line :] {
+	  set fields([string tolower $key]) [string trim $val]
+	}
+  }
+
+  foreach key {description release codename} {
+    if {[info exists fields($key)]} {
+	  append out "$fields($key) "
+	}
+  }
+
+  return [string trim $out]
+}
+
 proc guess_linux_distribution {} {
   global linux_distribution
 
@@ -38,6 +61,10 @@
 	return $linux_distribution
   }
 
+  # First, let's see if we're on a LSB-compatible system:
+  set linux_distribution [get_lsb_info]
+  if {$linux_distribution != {}} { return $linux_distribution }
+
   foreach {distr file flag} { \
 	"SuSE Linux"	  /etc/SuSE-release	  file \
 	"Debian GNU/Linux" /etc/debian_version	  append \

Modified: trunk/tkabber/plugins/richtext/emoticons.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/plugins/richtext/emoticons.tcl	2006-11-15 20:33:05 UTC (rev 793)
+++ trunk/tkabber/plugins/richtext/emoticons.tcl	2006-11-19 15:18:25 UTC (rev 794)
@@ -5,7 +5,6 @@
   variable emoticons ;# mapping from text mnemonics to images
   variable images   ;# reference counts of images
   variable txtdefaults
-  variable txtlabels
   variable lasttext ""
   variable lastX
   variable lastY
@@ -105,14 +104,12 @@
   variable images
   variable emoticons
   variable txtdefaults
-  variable txtlabels
   variable faces_regexp
 
   # Prepare for loading:
 
   array unset emoticons *
   array unset txtdefaults *
-  array unset txtlabels *
 
   set faces_regexp ""
 
@@ -206,7 +203,6 @@
 
 proc emoticons::parse_icon {dir items} {
   variable txtdefaults
-  variable txtlabels
   variable images
 
   set faces {}
@@ -266,7 +262,6 @@
   }
 
   set txtdefaults($iname) $txtdefault
-  set txtlabels($iname) [file rootname [file tail $graphic]]
 }
 
 # Constructs a name for the emoticon image from its mnemonic.
@@ -291,7 +286,6 @@
 
 proc emoticons::show_menu {iw} {
   variable txtdefaults
-  variable txtlabels
 
   set m .emoticonsmenu
   if {[winfo exists $m]} {
@@ -305,13 +299,13 @@
   foreach img $imgs {
 	if {$row >= $rows} {
 	  $m add command -image $img -columnbreak 1 \
-		-label $txtlabels($img) \
+		-label $txtdefaults($img) \
 		-command [list [namespace current]::insert $iw \
 						$txtdefaults($img)]
 	  set row 1
 	} else {
 	  $m add command -image $img \
-		-label $txtlabels($img) \
+		-label $txtdefaults($img) \
 		-command [list [namespace current]::insert $iw \
 						$txtdefaults($img)]
 	  incr row

Modified: trunk/tkabber/plugins/roster/conferences.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/plugins/roster/conferences.tcl	2006-11-15 20:33:05 UTC (rev 793)
+++ trunk/tkabber/plugins/roster/conferences.tcl	2006-11-19 15:18:25 UTC (rev 794)
@@ -280,7 +280,7 @@
   set gra_group ""
   set gra_password ""
   set gra_autojoin 0
-  set gra_rostergroup Conferences
+  set gra_rostergroup [::msgcat::mc "Conferences"]
   catch { unset gra_nick }
 
   foreach {key val} $args {More information about the Tkabber-dev mailing list