[Tkabber-dev] r713 - in trunk/tkabber: . msgs plugins/chat

tkabber-svn at jabber.ru tkabber-svn at jabber.ru
Wed Sep 13 22:54:34 MSD 2006


Author: sergei
Date: 2006-09-13 22:54:28 +0400 (Wed, 13 Sep 2006)
New Revision: 713

Modified:
  trunk/tkabber/ChangeLog
  trunk/tkabber/login.tcl
  trunk/tkabber/msgs/pl.msg
  trunk/tkabber/msgs/ru.msg
  trunk/tkabber/msgs/uk.msg
  trunk/tkabber/plugins/chat/draw_timestamp.tcl
Log:
	* msgs/pl.msg: Polish translation is updated (thanks to
	 Irek Chmielowiec)

	* plugins/chat/draw_timestamp.tcl, msgs/*.msg: Corrected typo.

	* login.tcl: Run predisconnected_hook also before reconnect.


Modified: trunk/tkabber/ChangeLog
===================================================================
--- trunk/tkabber/ChangeLog	2006-09-12 16:44:05 UTC (rev 712)
+++ trunk/tkabber/ChangeLog	2006-09-13 18:54:28 UTC (rev 713)
@@ -1,3 +1,12 @@
+2006-09-13 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
+
+	* msgs/pl.msg: Polish translation is updated (thanks to
+	 Irek Chmielowiec)
+
+	* plugins/chat/draw_timestamp.tcl, msgs/*.msg: Corrected typo.
+
+	* login.tcl: Run predisconnected_hook also before reconnect.
+
 2006-09-12 Sergei Golovan <sgolovan at nes.ru>
 
 	* pixmaps/*: Fixed corrupt pixmaps.

Modified: trunk/tkabber/login.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/login.tcl	2006-09-12 16:44:05 UTC (rev 712)
+++ trunk/tkabber/login.tcl	2006-09-13 18:54:28 UTC (rev 713)
@@ -436,6 +436,9 @@
   global loginconf_hist
 
   debugmsg login "RECONNECT $connid"
+
+  hook::run predisconnected_hook $connid
+
   roster::clean_connection $connid
 
   if {[jlib::connections] == {}} {

Modified: trunk/tkabber/msgs/pl.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2006-09-12 16:44:05 UTC (rev 712)
+++ trunk/tkabber/msgs/pl.msg	2006-09-13 18:54:28 UTC (rev 713)
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Polish messages filemuc.tcl
+# Polish messages file
 # Author: Irek Chmielowiec
 # Contact: xmpp:irek at chrome.pl :: mailto:irek.ch at gmail.com
 # Please notify me of errors or incoherencies
@@ -181,8 +181,20 @@
 ::msgcat::mcset pl "Sending ignore list: %s" "Wysyłanie listy ignorowanych: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Sending invisible list: %s" "Wysyłanie listy niewidoczności: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Sending visible list: %s" "Wysyłanie listy widoczności: %s"
+::msgcat::mcset pl "Ignore list" "Lista ignorowanych"
+::msgcat::mcset pl "Invisible list" "Lista niewidoczności"
+::msgcat::mcset pl "Visible list" "Lista widoczności"
+::msgcat::mcset pl "Blocking communication (XMPP privacy lists) options." "Ustawienia blokady komunikacji (listy zasad prywatności XMPP)."
+::msgcat::mcset pl "Privacy lists are not implemented" "Listy zasad prywatności nie są zaimplementowane"
+::msgcat::mcset pl "Privacy lists are unavailable" "Listy zasad prywatności są niedostępne"
+::msgcat::mcset pl "Creating default privacy list" "Tworzenie domyślnej listy zasad prywatności"
+::msgcat::mcset pl "Privacy list is not created" "Lista zasad prywatności nie została utworzona"
+::msgcat::mcset pl "Privacy lists error" "Błąd list zasad prywatności"
+::msgcat::mcset pl "Creating default privacy list failed: %s\n\nTry to reconnect. If problem persists, you may want to disable privacy list activation at start" "Tworzenie domyślnej listy zasad prywatności nie powiodło się: %s\n\nSpróbuj połączyć się ponownie. Jeżeli problem będzie nadal występował, być może konieczne będzie wyłączenie aktywacji list przy starcie programu"
+::msgcat::mcset pl "Activating privacy list failed: %s\n\nTry to reconnect. If problem persists, you may want to disable privacy list activation at start" "Aktywacja listy zasad prywatności nie powiodła się: %s\n\nSpróbuj połączyć się ponownie. Jeżeli problem będzie nadal występował, być może konieczne będzie wyłączenie aktywacji list przy starcie programu"
+::msgcat::mcset pl "Edit ignore list" "Edycja listy ignorowanych"
+::msgcat::mcset pl "Edit invisible list" "Edycja listy niewidoczności"
 
-
 # plugins/chat/draw_xhtml_message.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Enable rendering of XHTML messages." "Włącz obsługę XHTML w wiadomościach."
 
@@ -190,7 +202,7 @@
 ::msgcat::mcset pl "Format of timestamp in chat message.\
 Refer to Tcl documentation of 'clock' command for description of format.
 
-Examles:
+Examples:
  \[%R\] \u2013 \[20:37\]
  \[%T\] \u2013 \[20:37:12\]
  \[%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y\] \u2013 \[Thu Jan 01 03:00:00 MSK 1970\]" "Format czasu i daty w wiadomościach. \
@@ -281,6 +293,15 @@
 ::msgcat::mcset pl "GPG-encrypt outgoing messages where possible." "Szyfruj za pomocą GPG wychodzące wiadomości jeżeli to możliwe."
 ::msgcat::mcset pl "Use specified key ID for signing and decrypting messages." "Podaj ID klucza do podpisywania i odszyfrowania wiadomości."
 ::msgcat::mcset pl "reason:" "przyczyna:"
+::msgcat::mcset pl "No information available" "Brak informacji"
+::msgcat::mcset pl "Invalid signature" "Niepoprawny podpis"
+::msgcat::mcset pl "Signature not processed due to missing key" "Podpis nie został zweryfikowany z powodu braku klucza"
+::msgcat::mcset pl "Malformed signature block" "Wadliwy blok podpisu"
+::msgcat::mcset pl "Error in signature processing" "Błąd podczas weryfikacji podpisu"
+::msgcat::mcset pl "Multiple signatures having different authenticity" "Wiele podpisów mających różną wiarygodność"
+::msgcat::mcset pl "The signature is good but has expired" "Podpis jest prawidłowy ale uległ przedawnieniu"
+::msgcat::mcset pl "The signature is good but the key has expired" "Podpis jest prawidłowy ale klucz podpisujący uległ przedawnieniu"
+::msgcat::mcset pl "Presence information" "Informacje o statusie"
 
 # plugins/jidlink/dtcp.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Opening DTCP active connection" "Otwieranie aktywnego połączenia DTCP"
@@ -381,8 +402,11 @@
 ::msgcat::mcset pl "SSL options when connecting to server." "Ustawienia bezpiecznego połączenia za pomocą protokołu SSL."
 ::msgcat::mcset pl "User-Agent string." "Identyfikator przeglądarki (User-Agent)."
 ::msgcat::mcset pl "Use SASL authentication." "Włącz uwierzytelnianie SASL."
-::msgcat::mcset pl "Allow plaintext SASL authentication mechanisms." "Uwierzytelnianie SASL zwykłym tekstem"
+::msgcat::mcset pl "Allow plaintext SASL authentication mechanisms." "Zezwalaj na uwierzytelnianie SASL zwykłym tekstem"
 ::msgcat::mcset pl "Use XMPP stream compression." "Włącz kompresję strumienia XMPP."
+::msgcat::mcset pl "Allow plaintext authentication mechanisms (when password is transmitted unencrypted)." "Włącz mechanizmy uwierzytelniania zwykłym tekstem (hasło jest wysyłane niezaszyfrowane)."
+::msgcat::mcset pl "XMPP stream options when connecting to server." "Opcje strumienia XMPP przy połączeniu z serwerem."
+::msgcat::mcset pl "Use explicitly-specified server address and port." "Ręczne ustawienie portu i nazwy serwera do połączenia."
 
 # plugins/unix/wmdock.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Message from %s" "Wiadomość od %s"
@@ -396,6 +420,9 @@
 ::msgcat::mcset pl "Log in/out..." "Zaloguj/Wyloguj..."
 ::msgcat::mcset pl "Enable freedesktop systray icon." "Włącz obsługę ikony zasobnika freedesktop."
 
+# plugins/unix/tktray.tcl
+::msgcat::mcset pl "Enable freedesktop system tray icon." "Włącz obsługę ikony zasobnika freedesktop."
+
 # plugins/general/autoaway.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Options for module that automatically marks you as away after idle threshold." "Ustawienia modułu, który automatycznie ustawia status nieobecności po określonym czasie bezczynności."
 ::msgcat::mcset pl "Idle threshold in minutes after that Tkabber marks you as away." "Odstęp czasu w minutach, po którym Tkabber ustawi status 'Zaraz wracam'."
@@ -549,6 +576,11 @@
 ::msgcat::mcset pl "Reset to saved value" "Przywróć zapisaną wartość"
 ::msgcat::mcset pl "Reset to value from config file" "Przywróć wartość z pliku ustawień"
 ::msgcat::mcset pl "Reset to default value" "Przywróć domyślną wartość"
+::msgcat::mcset pl "Save" "Zapisz"
+::msgcat::mcset pl "*" "*"
+::msgcat::mcset pl "i" "i"
+::msgcat::mcset pl "+" "+"
+::msgcat::mcset pl "s" "z"
 
 # plugins/general/httpconn.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Minimum Poll Time." "Minimalny czas oczekiwania na odpowiedź HTTP."
@@ -568,10 +600,10 @@
 ::msgcat::mcset pl "Revoke Membership" "Odbierz członkowstwo"
 ::msgcat::mcset pl "Grant Moderator Privileges" "Przyznaj prawa moderatora"
 ::msgcat::mcset pl "Revoke Moderator Privileges" "Odbierz prawa moderatora"
-::msgcat::mcset pl "Grant Administrative Privileges" "Przyznaj prawa administratora"
-::msgcat::mcset pl "Revoke Administrative Privileges" "Odbierz prawa administratora"
-::msgcat::mcset pl "Grant Ownership Privileges" "Przyznaj prawa właściciela"
-::msgcat::mcset pl "Revoke Ownership Privileges" "Odbierz prawa właściciela"
+::msgcat::mcset pl "Grant Admin Privileges" "Przyznaj prawa administratora"
+::msgcat::mcset pl "Revoke Admin Privileges" "Odbierz prawa administratora"
+::msgcat::mcset pl "Grant Owner Privileges" "Przyznaj prawa właściciela"
+::msgcat::mcset pl "Revoke Owner Privileges" "Odbierz prawa właściciela"
 ::msgcat::mcset pl "MUC" "MUC"
 ::msgcat::mcset pl "Configure" "Konfiguracja pokoju"
 ::msgcat::mcset pl "Edit moderator list" "Lista moderatorów"
@@ -624,6 +656,9 @@
 ::msgcat::mcset pl "Sending configure form" "Wysyłanie formularza konfiguracji"
 ::msgcat::mcset pl "\nReason: %s" "\nPrzyczyna: %s"
 ::msgcat::mcset pl "\nAlternative venue: %s" "\nAlternatywne miejsce: %s"
+::msgcat::mcset pl "%s has been kicked because of membership loss" "%s został wyrzucony z powodu utraty członkowstwa"
+::msgcat::mcset pl "%s has been kicked because room became members-only" "%s został wyrzucony, ponieważ pokój konferencyjny jest tylko dla członków"
+::msgcat::mcset pl "Room is destroyed" "Pokój został zamknięty"
 
 # jidlink.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Opening Jidlink connection" "Otwieranie połączenia Jidlink"
@@ -908,6 +943,9 @@
 ::msgcat::mcset pl "Next bookmark" "Następna zakładka"
 ::msgcat::mcset pl "Clear bookmarks" "Usuń zakładki"
 
+# plugins/chat/ispell.tcl
+::msgcat::mcset pl "Use Ispell." "Włącz ispell."
+
 # sound.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Sound options." "Ustawienia dźwięku."
 ::msgcat::mcset pl "Mute sound notification." "Nie odtwarzaj dźwięków."
@@ -969,6 +1007,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Action" "Akcja"
 ::msgcat::mcset pl "Empty rule name" "Wyczyść nazwę reguły"
 ::msgcat::mcset pl "Rule name already exists" "Reguła o takiej nazwie już istnieje"
+::msgcat::mcset pl "Enable jabberd 1.4 mod_filter support (obsolete)." "Włącz obsługę modułu mod_filter serwera jabberd 1.4 (przestarzały)."
+::msgcat::mcset pl "Edit message filters" "Edycja filtrów wiadomości"
 
 # plugins/general/rawxml.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Options for Raw XML Input module, which allows you to monitor incoming/outgoing traffic from connection to server and send custom XML stanzas." "Ustawienia modułu Konsoli XML, który umożliwia monitorowanie wchodzącego/wychodzącego ruchu pomiędzy klientem a serwerm, oraz wysyłanie własnych komunikatów." 
@@ -1024,6 +1064,11 @@
 ::msgcat::mcset pl "\nRoom is empty at %s" "\nPokój jest pusty o godz. %s"
 ::msgcat::mcset pl "Periodically browse roster conferences" "Okresowo przeglądaj konferencje z listy kontaktów"
 
+# plugins/general/conferences.tcl
+::msgcat::mcset pl "Add Conference to Roster" "Dodaj konferencję do listy kontaktów"
+::msgcat::mcset pl "Conference:" "Konferencja:"
+::msgcat::mcset pl "Roster group:" "Grupa na liście:"
+
 # plugins/general/presenceinfo.tcl
 ::msgcat::mcset pl "\n\tPresence is signed:" "\n\tStatus podpisano:"
 
@@ -1193,6 +1238,9 @@
 ::msgcat::mcset pl "XML Not Well-Formed" "Niepoprawnie sformatowany XML"
 ::msgcat::mcset pl "Stream Error%s%s" "Błąd strumienia %s%s"
 
+# jabberlib-tclxml/stanzaerror.tcl
+::msgcat::mcset pl "\$desc" "\$desc"
+
 # jabberlib-tclxml/jlibcomponent.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Waiting for handshake results" "Oczekiwanie na wynik wymiany potwierdzeń"
 ::msgcat::mcset pl "Handshake failed" "Wymiana potwierdzeń nie powiodła się"
@@ -1208,6 +1256,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Server haven't provided supported compress method" "Serwer nie obsługuje wybranej metody kompresji strumienia XMPP"
 ::msgcat::mcset pl "Compression negotiation failed" "Uruchomienie kompresji strumienia XMPP nie powiodło się"
 ::msgcat::mcset pl "Compression negotiation successful" "Kompresja strumienia XMPP uruchomiona"
+::msgcat::mcset pl "Compression setup failed" "Konfiguracja kompresji strumienia XMPP nie powiodła się"
+::msgcat::mcset pl "Unsupported compression method" "Nieobsługiwana metoda kompresji strumienia XMPP"
 
 # error types
 ::msgcat::mcset pl "Authentication Error" "Błąd uwierzytelniania"
@@ -1273,6 +1323,10 @@
 ::msgcat::mcset pl "Remove all users in group..." "Usuń wszystkie kontakty z grupy..."
 ::msgcat::mcset pl "Are you sure to remove group '%s' from roster? \n(Users which are in this group only, will be in undefined group.)" "Czy na pewno usunąć grupę '%s' z listy kontaktów? \n(Kontakty, które są tylko w tej grupie, znajdą się w grupie 'Niezdefiniowane'.)"
 ::msgcat::mcset pl "Are you sure to remove all users in group '%s' from roster? \n(Users which are in another groups too, will not be removed from the roster.)" "Czy na pewno usunąć z listy wszystkie kontakty z grupy '%s'? \n(Kontakty przypisane równocześnie do innych grup nie zostaną usunięte.)"
+::msgcat::mcset pl "Status description options." "Opcje opisów statusów pod kontaktami."
+::msgcat::mcset pl "Regular expression for filtering contacts to disable status description displaying." "Wyrażenie regularne do filtrowania kontaktów, dla których nie jest wyświetlany status opisowy."
+::msgcat::mcset pl "Show status description below contact name." "Pokaż status opisowy pod nazwą kontaktu."
+::msgcat::mcset pl "Value to decrease the font size of status description (relatively to actual roster font size)" "Wartość, o która zmniejszany jest rozmiar czcionki opisu statusu (względem aktualnego rozmiaru czionki dla nazw kontaktów)"
 
 # ifaceck/iroster.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Send contacts to" "Wyślij kontakty do"
@@ -1285,8 +1339,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Edit invisible list..." "Edycja listy niewidoczności..."
 ::msgcat::mcset pl "Edit ignore list..." "Edycja listy ignorowanych..."
 ::msgcat::mcset pl "Edit visible list" "Edycja listy widoczności"
-::msgcat::mcset pl "Edit invisible list" "Edycja listy niewidoczności"
-::msgcat::mcset pl "Edit ignore list" "Edycja listy ignorowanych"
+::msgcat::mcset pl "Edit invisible list " "Edycja listy niewidoczności"
+::msgcat::mcset pl "Edit ignore list " "Edycja listy ignorowanych"
 ::msgcat::mcset pl "Activate lists at startup" "Aktywuj listy podczas uruchomienia"
 ::msgcat::mcset pl "Message filters..." "Filtrowanie wiadomości..."
 ::msgcat::mcset pl "Show menu tearoffs when possible." "Włącz odrywane menu."
@@ -1308,6 +1362,20 @@
 ::msgcat::mcset pl "Search in chat window" "Szukaj w oknie rozmowy"
 ::msgcat::mcset pl "Show tabs below the main window." "Pasek paneli na dole głównego okna."
 ::msgcat::mcset pl "Open chat..." "Rozpocznij rozmowę..."
+::msgcat::mcset pl "Manually edit rules" "Ręczna edycja reguł"
+::msgcat::mcset pl "Select font for most labels in widgets" "Czcionka dla etykiet i elementów interfejsu"
+::msgcat::mcset pl "Select font for chat and roster text" "Czionka listy kontaktów i okien rozmów"
+::msgcat::mcset pl "What action does the close button." "Akcja dla przycisku zamykania okna."
+::msgcat::mcset pl "Close Tkabber" "Zamknij Tkabbera"
+::msgcat::mcset pl "Do absolutely nothing" "Nic nie rób"
+::msgcat::mcset pl "Dock in system tray (extension required)" "Dokuj w zasobniku systemowym (wymagana wtyczka)"
+::msgcat::mcset pl "Minimize" "Minimalizuj do paska zadań"
+::msgcat::mcset pl "Iconize" "Minimalizuj do ikony w zasobniku"
+::msgcat::mcset pl "Ask if you really want to close Tkabber" "Pokaż okno z pytaniem o zamknięcie programu"
+::msgcat::mcset pl "Web browser to be opened when you click a URL in a message." "Przeglądarka WWW uruchamiana po kliknięciu adresu URL w wiadomościach."
+::msgcat::mcset pl "Minimize to systray (if systray icon is enabled, otherwise do nothing)" "Minimalizuj do ikony w zasobniku (jeżeli ikona jest włączona, w przeciwnym wypadku nic nie rób)"
+::msgcat::mcset pl "&Services" "&Usługi"
+::msgcat::mcset pl "&Help" "&Pomoc"
 
 # ifaceck/iface.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Main window:" "Okno Główne:"
@@ -1331,7 +1399,6 @@
 
 # ifacetk/ilogin.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Use STARTTLS" "Włącz STARTTLS"
-::msgcat::mcset pl "Legacy SSL" "Zwykły SSL"
 ::msgcat::mcset pl "STARTTLS" "STARTTLS"
 ::msgcat::mcset pl "Don't use SSL" "Wyłącz SSL"
 ::msgcat::mcset pl "Use legacy SSL" "Włącz zwykły SSL"
@@ -1339,7 +1406,18 @@
 ::msgcat::mcset pl "Allow plaintext SASL mechanisms" "Zezwalaj na uwierzytelnianie SASL zwykłym tekstem"
 ::msgcat::mcset pl "Compression" "Kompresja"
 ::msgcat::mcset pl "Use stream compression" "Włącz kompresję strumienia XMPP"
+::msgcat::mcset pl "Explicitly specify host and port to connect" "Ręczne ustawienie portu i nazwy serwera do połączenia"
+::msgcat::mcset pl "Host:" "Serwer:"
+::msgcat::mcset pl "Authentication" "Uwierzytelnianie"
+::msgcat::mcset pl "Allow plaintext authentication mechanisms" "Włącz mechanizmy uwierzytelniania zwykłym tekstem"
+::msgcat::mcset pl "SSL & Compression" "Kompresja i SSL"
+::msgcat::mcset pl "Plaintext" "Zwykły tekst"
+::msgcat::mcset pl "Encryption (legacy SSL)" "Szyfrowanie SSL"
+::msgcat::mcset pl "Encryption (STARTTLS)" "Szyfrowanie STARTTLS"
 
+# pixmaps.tcl
+::msgcat::mcset pl "Tkabber icon theme. To make new theme visible for Tkabber put it to some subdirectory of ~/.tkabber/pixmaps" "Motyw ikon Tkabbera. Aby nowy motyw był widoczny w Tkabberze, należy umieścić go jako podkatalog katalogu ~/.tkabber/pixmaps"
+
 # si.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Opening SI connection" "Otwieranie połączenia SI"
 ::msgcat::mcset pl "Stream method negotiation failed" "Nie powiodła się negocjacja strumienia"
@@ -1415,8 +1493,26 @@
 ::msgcat::mcset pl "See more..." "Zobacz więcej..."
 ::msgcat::mcset pl "Sort by date" "Sortuj wg daty"
 
-#------------------------- TkabberPack Section --------------------------------
+# plugins/search/search.tcl
+::msgcat::mcset pl "Search in Tkabber windows options." "Ustawienia wyszukiwania w oknach Tkabbera."
+::msgcat::mcset pl "Match case while searching in chat, log or disco windows." "Rozróżniaj wielkość liter podczas wyszukiwania w oknach rozmowy, historii i przeglądarki usług."
+::msgcat::mcset pl "Specifies search mode while searching in chat, log or disco windows. \"substring\" searches exact substring, \"glob\" uses glob style matching, \"regexp\" allows to match regular expression." "Określa tryb wyszukiwania w rozmowach, historii i przeglądarce usług. \"substring\" wyszukuje dokładny podciąg znaków, \"glob\" używa stylu dopasowań glob, \"regexp\" pozwala na używanie wyrażeń regularnych."
 
+# plugins/roster/cache_categories.tcl
+::msgcat::mcset pl "Cached service categories and types (from disco#info)." "Typy i kategorie usług przechowywane w pamięci podręcznej (z disco#info)."
+
+# utils.tcl
+::msgcat::mcset pl "second" "sekunda"
+::msgcat::mcset pl "seconds" "sekund"
+::msgcat::mcset pl "minute" "minuta"
+::msgcat::mcset pl "minutes" "minut"
+::msgcat::mcset pl "hour" "godzina"
+::msgcat::mcset pl "hours" "godzin"
+::msgcat::mcset pl "day" "dzień"
+::msgcat::mcset pl "days" "dni"
+
+#------------------------- Tkabber plugins --------------------------------
+
 # plugins/chess/chess.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Let's play chess, %s!" "Zagrajmy w szachy, %s!"
 ::msgcat::mcset pl "Opponent %s refuse our request: %s" "Gracz %s odrzucił twoją prośbę: %s"
@@ -1459,9 +1555,9 @@
 ::msgcat::mcset pl "You win (Opponent resigned)" "Wygałeś (przeciwnik zrezygnował)"
 ::msgcat::mcset pl "Draw (Opponent accepted)" "Remis (za zgodą przeciwnika)"
 ::msgcat::mcset pl "Show last move" "Pokaż ostatni ruch"
-::msgcat::mcset pl "Flip view" "Odwróć widok szachownicy"
+::msgcat::mcset pl "Flip view" "Odwróć widok"
 ::msgcat::mcset pl "Propose a draw" "Zaproponuj remis"
-::msgcat::mcset pl "Accept the draw proposal" "Zaakceptuj propozycję remisu"
+::msgcat::mcset pl "Accept the draw proposal" "Zaakceptuj remis"
 ::msgcat::mcset pl "Resign the game" "Zrezygnuj z gry"
 ::msgcat::mcset pl "Press button and make move if you want propose draw" "Naciśnij przycisk i wykonaj ruch jeżeli chcesz zaproponować remis"
 ::msgcat::mcset pl "Press button if you want accept the draw proposal" "Naciśnij przycisk jeżeli chcesz zaakceptować propozycję remisu"
@@ -1478,7 +1574,7 @@
 # plugins/ejabberd/ejabberd.tcl
 ::msgcat::mcset pl "List of ejabberd servers." "Lista serwerów ejabberd."
 ::msgcat::mcset pl "Administrate ejabberd" "Zarządzanie serwerem ejabberd"
-::msgcat::mcset pl "Number of users that used this service N days ago:" "Ilość osób korzystających z usługi od N dni:"
+::msgcat::mcset pl "Number of users that used this service N days ago:" "Liczba osób korzystających z usługi N dni temu:"
 ::msgcat::mcset pl "ejabberd server" "Serwer ejabberd"
 ::msgcat::mcset pl "Administrate" "Zarządzaj"
 ::msgcat::mcset pl "%s administration" "Zarządzanie serwerem %s"
@@ -1486,6 +1582,21 @@
 ::msgcat::mcset pl "Integral" "Razem"
 ::msgcat::mcset pl "\$title" "\$title"
 ::msgcat::mcset pl "\$desc" "\$desc"
+::msgcat::mcset pl "Main" "Główny"
+::msgcat::mcset pl "Nodes" "Węzły"
+::msgcat::mcset pl "Registration" "Rejestracja"
+::msgcat::mcset pl "Access" "Dostęp"
+::msgcat::mcset pl "Last Activity" "Ostatnia aktywność"
+::msgcat::mcset pl "Registered users:" "Użytkownicy zarejestrowani:"
+::msgcat::mcset pl "Online users:" "Użytkownicy połączeni:"
+::msgcat::mcset pl "Running nodes:" "Działające węzły:"
+::msgcat::mcset pl "Stopped nodes:" "Zatrzymane węzły:"
+::msgcat::mcset pl "Outgoing S2S:" "Wychodzący ruch S2S:"
+::msgcat::mcset pl "Welcome message subject:" "Temat wiadomości powitalnej:"
+::msgcat::mcset pl "Welcome message body:" "Treść wiadomości powitalnej:"
+::msgcat::mcset pl "Registration watchers:" "Obserwatorzy rejestracji:"
+::msgcat::mcset pl "ACLs:" "ACL-e:"
+::msgcat::mcset pl "Access rules:" "Reguły dostępu:"
 
 # plugins/whiteboard/whiteboard.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Whiteboard" "Tablica rysunkowa"
@@ -1497,6 +1608,10 @@
 ::msgcat::mcset pl "Text" "Tekst"
 ::msgcat::mcset pl "Text Color" "Kolor tekstu"
 ::msgcat::mcset pl "Font" "Czcionka"
+::msgcat::mcset pl "Text color" "Kolor tekstu"
+::msgcat::mcset pl "Text font" "Czcionka tekstu"
+::msgcat::mcset pl "Line width: " "Grubość linii: "
+::msgcat::mcset pl "Line color" "Kolor linii"
 
 # plugins/georoster/georoster.tcl
 ::msgcat::mcset pl "GeoRoster options." "Ustawienia Georostera."
@@ -1531,34 +1646,13 @@
 ::msgcat::mcset pl "Format of timestamp in Spy Presence window." "Format znacznika czasu w oknie śledzenia statusów."
 ::msgcat::mcset pl "Alert when available" "Alarmuj kiedy kontakt staje się dostępny"
 ::msgcat::mcset pl "Spy Alert: user %s (%s) in available!" "Alarm śledzenia statusów: użytkownik %s (%s) jest dostępny!"
+::msgcat::mcset pl "Spy Alert: user %s (%s),\nwith status description: \"%s\"\nis available!" "Alarm śledzenia statusów: użytkownik %s (%s),\nz opisem: \"%s\"\njest dostępny!"
 
-# plugins/chat/ispell.tcl
-::msgcat::mcset pl "Use Ispell." "Włącz ispell."
-
 # plugins/general/debug.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Show window" "Pokaż w oknie"
 ::msgcat::mcset pl "Debug live" "Debugowanie"
+::msgcat::mcset pl "Debug to window" "Pokaż wynik w oknie"
 
-# custom.tcl
-::msgcat::mcset pl "Save" "Zapisz"
-::msgcat::mcset pl "*" "*"
-::msgcat::mcset pl "i" "i"
-::msgcat::mcset pl "+" "+"
-::msgcat::mcset pl "s" "z"
-
-# ifacetk/iface.tcl
-::msgcat::mcset pl "Select font for most labels in widgets" "Czcionka dla etykiet i elementów interfejsu"
-::msgcat::mcset pl "Select font for chat and roster text" "Czionka listy kontaktów i okien rozmów"
-::msgcat::mcset pl "What action does the close button." "Akcja dla przycisku zamykania okna."
-::msgcat::mcset pl "Close Tkabber" "Zamknij Tkabbera"
-::msgcat::mcset pl "Do absolutely nothing" "Nic nie rób"
-::msgcat::mcset pl "Dock in system tray (extension required)" "Dokuj w zasobniku systemowym (wymagana wtyczka)"
-::msgcat::mcset pl "Minimize" "Minimalizuj do paska zadań"
-::msgcat::mcset pl "Iconize" "Minimalizuj do ikony w zasobniku"
-::msgcat::mcset pl "Ask if you really want to close Tkabber" "Pokaż okno z pytaniem o zamknięcie programu"
-::msgcat::mcset pl "Web browser to be opened when you click a URL in a message." "Przeglądarka WWW uruchamiana po kliknięciu adresu URL w wiadomościach."
-::msgcat::mcset pl "Minimize to systray (if systray icon is enabled, otherwise do nothing)" "Minimalizuj do ikony w zasobniku (jeżeli ikona jest włączona, w przeciwnym wypadku nic nie rób)"
-
 # plugins/checkers/checkers.tcl
 ::msgcat::mcset pl "Straight checkers (English draughts)" "Warcaby angielskie"
 ::msgcat::mcset pl "Brazilian checkers" "Warcaby brazylijskie"
@@ -1577,6 +1671,8 @@
 ::msgcat::mcset pl "Checkers Invitation from %s" "Zaproszenie do gry w warcaby od %s"
 ::msgcat::mcset pl "Checkers game invitation from %s (%s) is received." "Otrzymano zaproszenie do gry w warcaby od %s (%s)."
 ::msgcat::mcset pl "%s wants play %s." "%s wybrał %s."
+::msgcat::mcset pl "%s wants play white." "%s chce grać białymi."
+::msgcat::mcset pl "%s wants play black." "%s chce grać czarnymi."
 ::msgcat::mcset pl "%s wants play \$color." "%s wybrał \$color."
 ::msgcat::mcset pl "%s with %s" "%s: %s"
 ::msgcat::mcset pl "You win" "Twoja wygrana"
@@ -1596,3 +1692,11 @@
 ::msgcat::mcset pl "Reversi with %s" "Reversi: %s"
 ::msgcat::mcset pl "Draw" "Remis"
 ::msgcat::mcset pl "Reversi..." "Reversi..."
+
+# plugins/fade/fade.tcl
+::msgcat::mcset pl "Enable gradual fading when not focused." "Włącz płynną zmianę przezroczystości gdy okno aplikacji jest nieaktywne."
+::msgcat::mcset pl "Set minimum percentage transparency when faded." "Minimalny procent przezroczystości przy płynnym przełączaniu."
+::msgcat::mcset pl "Set application transparency percent if not using fade." "Poziom przezroczystości okna przy wyłączonej płynnej zmianie."
+::msgcat::mcset pl "Autofade" "Przezroczystość"
+::msgcat::mcset pl "Autofade plugin options." "Ustawienia wtyczki przezroczystości."
+

Modified: trunk/tkabber/msgs/ru.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/ru.msg	2006-09-12 16:44:05 UTC (rev 712)
+++ trunk/tkabber/msgs/ru.msg	2006-09-13 18:54:28 UTC (rev 713)
@@ -350,7 +350,7 @@
 ::msgcat::mcset ru "Format of timestamp in chat message.\
 Refer to Tcl documentation of 'clock' command for description of format.
 
-Examles:
+Examples:
  \[%R\] \u2013 \[20:37\]
  \[%T\] \u2013 \[20:37:12\]
  \[%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y\] \u2013 \[Thu Jan 01 03:00:00 MSK 1970\]" "Формат вывода даты/времени в сообщениях.\

Modified: trunk/tkabber/msgs/uk.msg
===================================================================
--- trunk/tkabber/msgs/uk.msg	2006-09-12 16:44:05 UTC (rev 712)
+++ trunk/tkabber/msgs/uk.msg	2006-09-13 18:54:28 UTC (rev 713)
@@ -300,7 +300,7 @@
 ::msgcat::mcset uk "Format Error" "Помилка формату"
 ::msgcat::mcset uk "Format of timestamp in chat message.\
 Refer to Tcl documentation of 'clock' command for description of format.
-Examles:
+Examples:
  \[%R\] \u2013 \[20:37\]
  \[%T\] \u2013 \[20:37:12\]
  \[%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y\] \u2013 \[Thu Jan 01 03:00:00 MSK 1970\]" "Формат виводу дати та часу в повідомленнях розмов.\

Modified: trunk/tkabber/plugins/chat/draw_timestamp.tcl
===================================================================
--- trunk/tkabber/plugins/chat/draw_timestamp.tcl	2006-09-12 16:44:05 UTC (rev 712)
+++ trunk/tkabber/plugins/chat/draw_timestamp.tcl	2006-09-13 18:54:28 UTC (rev 713)
@@ -4,7 +4,7 @@
   [::msgcat::mc "Format of timestamp in chat message.\
 Refer to Tcl documentation of 'clock' command for description of format.
 
-Examles:
+Examples:
  \[%R\] \u2013 \[20:37\]
  \[%T\] \u2013 \[20:37:12\]
  \[%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y\] \u2013 \[Thu Jan 01 03:00:00 MSK 1970\]"] \More information about the Tkabber-dev mailing list